Oktatási intézmények

Zemplén Árpád Általános Iskola és alapfokú művészeti iskola

Tállya a Zemplén hegység ölelésében fekvő közel 2.500 fő lakosú település.

A nevelés-oktatás nagy múltra tekint vissza a községben. Számos volt tanítványunk egyetemi, főiskola végzettségű (többen jelenleg a tantestület tagja), vagy jó szakmai tudással rendelkező mesterember lett.

Az iskola jelenlegi épülete 1970-ben épült nyolc tanteremmel, külön épületben tornateremmel.

1991-ben nagyszabású bővítésre került sor, ami tágas tetőtéri helyiségeket jelenti.

Az intézmény 1996-ban névadójának Zempléni Árpád költőt, műfordítót választotta, aki Tállya szülötte.

A gyermek-és ifjúságvédelmi munka legfontosabb feladatának tartjuk a megelőzést, a prevenciót. Az iskola élete, munkája, programjai mind-mind a tanulás, a tudás fontosságát, a szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmódot, a sportot, a világra nyitott szemmel tekintő ember fontosságát hirdeti, segíti elő.

Ez a szemlélet vezeti az iskola hosszú távú terveit, amit megfogalmaztunk az intézmény pedagógiai programjában is, és ez határozza meg mindennapi munkánkat.

A változó világ, a szülők, a társadalom elvárásai új feladatok elé állította iskolánkat. A 2003/2004-es tanévtől Alapfokú Művészetoktatási Intézményként is kutatjuk, gondozzuk a tanulóinkban rejlő tehetséget. A népzeneoktatás nagy hagyományra tekint vissza a községben, így elsőként a citera tanszak jött létre, majd a képzőművészet, a néptánc-társastánc, drámajáték foglalkozások közül választhatnak tanulóink.

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél több, hasznos időt töltsenek el a tanulók az iskolában. Ezt segíti a kialakított számítástechnikai szaktanterem Internet használattal, a kémia szaktanterem, az iskola épületében működő Könyvtár, ami egyben községi feladatokat is ellát. Nagyon népszerű a tanulók körében a Teleház, ahol szintén informatikai ismereteiket gyarapíthatják játékos formában. Az intézményben tágas ebédlő áll rendelkezésünkre, így megoldott a tanulók helyben történő étkeztetése is.

Sikerült kialakítanunk egy speciális termet, ahol a fejlesztő pedagógus nyugodt környezetben foglalkozhat a sajátos nevelési igényű tanulókkal.

A korszerű oktatáshoz rendelkezünk a szükséges informatikai- és szemléltető eszközökkel. Nagyon büszkék vagyunk tágas, szép iskolánkra. Tanulóink is jól érzik magukat az intézményben, aktívan részt vesznek a folyosók, tantermek díszítésében, nagyon vigyáznak a rendre, a tisztaságra.

A tanulólétszám az elmúlt években településünkön is, az országos tendencia szerint csökkent. Az óvodáskorúak valamint a születések számát tekintve viszont kedvező jövőképet kapunk. A diákok száma várhatóan kedvezően alakul,  növekedést mutat.

Jelenleg az intézmény tanulólétszáma 171 fő, évfolyamonként egy osztállyal.

A tanulók 20 %-a roma tanuló. Az előző tanévben pedagógiai programunkat kibővítettük a cigány etnikai oktatással. Ez a mi iskolánkban azt jelenti, hogy felmenő rendszerben, jelenleg az 1-2. osztályban cigány népismereti órákon vesz részt minden tanuló. Ennek célja az, hogy a diákok ismerjék a kisebbséghez tartozó társaik kultúráját, szokásait, irodalmi-, képzőművészeti alkotásait. A nem roma származású szülők is kedvezően fogadták a program beindítását, hiszen az egymás mellett élés, a tolerancia kialakulásának alapelve egymás megismerése.

A tanulók 29%-a halmozottan hátrányos helyzetű. Ez azt jelenti, hogy mindkét szülő legmagasabb iskolai végzettsége 8. általános és a család rendszeres nevelési támogatásban részesül. A szociokultúrális hátrányok csökkentése érdekében bevezettük az integrációs felkészítő programot. Ez a pedagógiai rendszer az iskola életébe egy speciális szempontot, az együttnevelés fogalmát emeli be.

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének lényege a tapasztalati tanulás és az együttműködés. Ehhez kapcsolódóan jelenik meg a képességek és a hozott tudás, a tapasztalat és az értékrend szempontjából heterogén intézményi környezet megteremtésének feltételrendszere, amely nem a leszakadók felzárkóztatására, hanem az egymástól tanulás pedagógiai erejére épül.

Iskolánk alapító okiratában is rögzítette és felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását. A 2004/2005-ös tanévben örömünkre szolgált, hogy a tanulók a sokoldalú, egyéni fejlesztő foglalkozások eredményeként sikeresen teljesítették a tanévet.

Az iskola tanulólétszáma lehetőséget ad a családias légkör kialakítására. Mindenki ismer mindenkit, lehetőségünk van felkutatni minden egyes tanulónk problémáját, gondját és személyre szabottan megoldást találni. Ebben nagyon fontos szerepe van a rendszeres családlátogatásnak, a beszélgetéseknek, a közös programoknak.

A művészeti képzés mellett, tanórán kívüli foglalkozások keretében a tanulók különböző szakkörökön bővíthetik ismereteiket. Angol-, német nyelvi-, biológia-, matematika-, informatika szakkör, háztartási ismeretek foglalkozás, énekkar várja a diákokat.

Nagy hangsúlyt kap az iskolában a rendszeres testmozgás. A testnevelés órákon kívül kézilabda-, kosárlabda-, futballedzés, tömegsport foglalkozások segítik a tanulók erőnlétének, állóképességének javítását, fejlesztését. Kolléganőnk jelenleg gyógytestnevelői továbbképzésen sajátítja el a speciális ismereteket. A következő tanévtől a testnevelés órák keretén belül foglalkozik majd a tanulókkal.

Különös tekintettel az alsó tagozatos gyerekekre, hiszen ezen a területen is nagyon fontosnak tartjuk a prevenciót.

Rendszeres, heti kapcsolatban vagyunk a gyermekorvossal, védőnővel, aki egészségügyi vizsgálatokkal, felvilágosító előadásokkal segítik a munkánkat.

Körzetünkben működik az úgynevezett „kortárs előadók” hálózata. Ez azt jelenti, hogy a szerencsi Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói a szükséges továbbképzések elvégzése után az általános iskolások 7-8. osztályos tanulói részére interaktív előadásokat tart a fiatalokra veszélyt jelentő társadalmi jelenségekről, a dohányzásról, az alkoholról, a kábítószerekről, az AIDS-ről. A középiskolásoktól bátrabban mernek kérdezni a fiatalok. Igyekszünk az őszinte légkör megteremtéséhez úgy is hozzájárulni, hogy ilyenkor csak a diákok vannak együtt a teremben.

A helyi Rendőrőrs munkatársai „Bűnmegelőzési előadások” keretében hívják fel a fiatalok figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre.

Az iskolában működő Diákönkormányzat kirándulások, mozi- színházlátogatás, Farsangi bál, Suli-buli szervezésével biztosítja a kulturált szórakozás lehetőségét.

Számos iskolai-, körzeti- és megyei versenyen vesznek részt tanulóink, ahol sikereket érnek el.

Minden hónapban iskolagyűlés keretében értékeljük a tanulók tanulmányi munkáját. A legjobb eredményt elért diákok és a legjobb átlagot nyújtó osztályok jutalomban részesülnek. Ezzel is ösztönözni szeretnénk a még jobb eredmények elérésére tanulóinkat.

A fent említett programunkat egy több évtizede együtt dolgozó, nagy tapasztalattal és szaktudással rendelkező, innovatív tantestülettel sikerül megvalósítani, akiket a gyermekek szeretete vezérel.

Iskolánkban a preventív munka eredményeként jó hangulatú, eredményes munka folyik.

Hisszük, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és ezt a valamit, nekünk pedagógusoknak kell megtalálnunk a mindennapi munkánk során.

Honlap: https://zempleni-tallya.edu.hu/


Tállyai idősek klubja

Az Idősek Klubja a 80-as években indult be 20 férőhellyel. Reggel 7 órától délután 15 óráig tart nyitva, 8 órától jönnek az idős emberek. Kávézunk, teázunk, megbeszéljük a napi dolgokat. A tízóraizás után szabadfoglalkozás van. Ez azt jelenti, hogy ki tévézik, ki újságot olvas, van aki kézimunkázik vagy éppen zoknit stoppol. Kártyázni is szoktunk és kötelezően megünnepeljük mindenkinek a névnapját. Ez utóbbi mindig jól sikerül, mindenki elégedett.

Heti két alkalommal fürdés van azok számára, akik ezt otthon nem tudják megoldani, a ruháikat is itt mossuk ki. Ebéd után csendes pihenő és nagy beszélgetés, míg csak haza nem mennek. Ma már 30 klubtagunk, 45 étkezőnk, 52 házi gondozott és 16 jelzőrendszeres házi gondozottunk van. Nyáron két alkalommal szalonnát sütünk, buszkiránduláson is kétszer voltunk, egyszer pedig fürdeni mentünk, ez nagyon emlékezetes volt.

A házi gondozottaknak az otthonukban igyekszünk a ház körüli munkában  segíteni. Van akinek napi rendszerességgel, van akinek két alkalommal, vagy heti egy alkalommal segítünk. Bevásárlás, takarítás, mosás, vásárlás, gyógyszer íratás és házhoz szállítás. Van hét jelzőrendszeres házi gondozottunk. Nekik a lakásukban van egy készülék, amin egy gomb megnyomásával baj esetén segítséget tudnak kérni. Öt gondozónő látja el ezeket a teendőket.

A klubtagokon kívül még 45 étkezőnk is van, 40 idősnek pedig a lakására szállítjuk az ebédet, a többiek eljönnek érte.

Nagyon jól működő nyugdíjas klub is működik nálunk. Ők heti két alkalommal jönnek össze délután 3 órától.