2022. január 21. péntek
Ágnes
A Nap kel 07:28-kor,
nyugszik 16:36-kor.

Tájékoztató bölcsödei ellátás igényfelméréséhez

Tisztelt Szülő!

Tállya Község Önkormányzata / Golop Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (3a) bekezdés, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30) NM rendelet 34.§ a) pontja szerint felhívást tesz közzé a mini bölcsődei ellátásra vonatkozó igény felmérése céljából.

Tájékoztatás a mini bölcsődei ellátásról

A mini bölcsődei ellátás célcsoportja

A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni gyermekellátás, ezen belül a bölcsődei ellátás egyik intézménytípusa, amely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő augusztus 31-éig maradhatnak a mini bölcsődében. Azok a gyermekek, akik a nevelési év folyamán augusztus 31-éig betöltik 3. életévüket, szeptember 1-étől tesznek eleget óvodai nevelési kötelezettségüknek. Lehetőség van az egészségesen fejlődő gyermekek mellett a sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekek ellátására is.

A mini bölcsődei ellátás /gondozás/ ingyenes, ha:

a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg, vagy fogyatékkal él, vagy három vagy több gyermekes családban él, vagy nevelésbe vették, vagy védelembe vettek.

Ingyenes az étkeztetés, ha

a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg, vagy fogyatékkal élvagy olyan családban él, amelyikben tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket is nevelnek, vagy olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át; illetve, ha a gyermeket nevelésbe vették.

A fenti eseteket kivéve az étkeztetésre és a gondozásra térítési díjat kér az Önkormányzat a jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével.

A mini bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 1997.évi XXXI. törvény 43. § (3) értelmében

a) ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

A mini bölcsőde gyermeklétszáma

Egy mini bölcsődében legfeljebb 7 gyermek nevelhető, gondozható. Ha a mini bölcsődében valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, abban az esetben a csoport létszáma 8 fő lehet.

A gyermek mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a család- és gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is kezdeményezheti.

A mini bölcsőde személyi feltételei

A gyermekek ellátását csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka végzi.

Tisztelt Szülő!

Az alábbi szándéknyilatkozatot –a fentiek tudomásul vételével – 2021. 04.15. napjáig kitöltve (a megfelelő szövegrész aláhúzásával) kérem szíveskedjen visszajuttatni a Tállyai Zempléni Árpád Óvoda és ÁMK óvodájába, Tállya Mátyás király út 2/A, Golop esetében Tállyai Zempléni Árpád Óvoda ás ÁMK Tagóvodájába Golop Fő út 8 szám alá.

A szándéknyilatkozat letölthető ide kattintva!

Kardosné Hetzi Mónika

Tállyai Zempléni Árpád Óvoda

és ÁMK intézményvezető

Casino Bonus at bet365 uk